Ballgame 2 Game Cheats

Start with:
-----------
[BALGAME2 XXXX]
          ____>  Where XXXX are ASCII chars 210, 211, 212, 213Search by Game Name

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #0-9